Znieczulenie i wskaźnik Bispectral cd

Niższymi kryteriami były przedoperacyjne stosowanie beta-blokerów, przewlekła obturacyjna choroba płuc, umiarkowana tolerancja wysiłkowa nie wynikająca z zaburzeń czynności układu mięśniowo-szkieletowego, palenie dwóch lub więcej paczek papierosów dziennie oraz otyłość określana jako wskaźnik masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) ponad 30 pacjentów. Pacjenci z wysokim ryzykiem zostali zdefiniowani jako ci z co najmniej jednym głównym kryterium lub dwoma mniejszymi kryteriami. Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli zabieg chirurgiczny lub umiejscowienie pacjenta uniemożliwiły monitorowanie BIS lub jeśli operacja wymagała testu pobudki. Wykluczono również pacjentów z otępieniem, którzy nie byli w stanie udzielić świadomej zgody lub u których w wywiadzie wystąpił udar z deficytem neurologicznym. Projekt badania
Projekt był jednoośrodkowym, prospektywnym badaniem, w którym 2000 pacjentów poddano prerandomizacji drogą elektroniczną w blokach po 100, z 50 pacjentami przypisanymi do protokołu prowadzonego przez BIS i 50 do protokołu z wytycznymi ETAG. Pacjenci spełniający kryteria zostali poddani randomizacji po uzyskaniu pisemnej świadomej zgody. Specjaliści od znieczulenia byli świadomi zadań pacjentów, ale pacjenci, pooperacyjni ankieterzy, recenzenci ekspertów i statystyk nie byli.
Producent monitora BIS (Aspect Medical Systems) nie miał żadnej roli w projektowaniu badania, gromadzeniu danych, analizie danych ani przygotowywaniu manuskryptu. Monitory badań ani inne środki wsparcia nie zostały dostarczone przez Aspect Medical Systems.
Procedury
Na czoło każdego pacjenta nałożono BIS Quatro Sensor (Aspect Medical Systems). Specjaliści od znieczulenia opiekujący się pacjentami z grupy ETAG stosowali konfigurację monitora, która pomijała numer BIS, więc nie byli oni świadomi wartości BIS. Praktycy w obu grupach mogli zobaczyć stężenia ETAG. W grupie BIS został ustawiony alarm dźwiękowy wskazujący, kiedy wartość BIS przekroczyła 60 lub spadła poniżej 40; w grupie BIS nie ustawiono alarmów ETAG, a lekarze nie zostali poinstruowani, aby utrzymać stężenie ETAG w jakimkolwiek zakresie.
W grupie ETAG został ustawiony alarm dźwiękowy wskazujący, kiedy stężenie ETAG spadło poniżej 0,7 MAC lub przekroczyło 1,3 MAC. Tlenek azotu został uwzględniony w obliczeniach MAC. Podczas krążenia pozaustrojowego mierzono stężenie anestetyków w wycieku z urządzenia do krążenia pozaustrojowego.18 Na maszynach znieczulających umieszczono znak przypominający lekarzom o sprawdzeniu wartości BIS lub stężenia ETAG oraz o tym, czy pacjent może mieć śródoperacyjny świadomość. Wartości BIS i stężenia ETAG zbierano w odstępach 1-sekundowych i pobierano do komputera w celu późniejszej analizy za pomocą oprogramowania TrendFace Solo (ixellence). Ręczne zapisy anestezji i cyfrowe zdjęcia trendów monitorów zostały wykorzystane jako alternatywy w przypadku, gdy dane komputerowe były niekompletne.
Zauważono świadomość anestezjologiczną za pomocą kwestionariusza Brice19. Badacze nie byli świadomi zadań pacjentów i wcześniejszych ocen ich świadomości na temat znieczulenia. Pacjentów kontaktowano w ciągu 24 godzin, od 24 do 72 godzin i po 30 dniach po ekstubacji
[przypisy: mikroangiopatia zakrzepowa, kurzajka wikipedia, setaloft ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: kurzajka wikipedia mikroangiopatia zakrzepowa setaloft ulotka