Blokada chemotaksji limfocytów w Visceral Graft-versus-Host Disease AD 8

Internalizacja CCR5 została odwrócona poprzez dodanie marawiroku nadwyżkowego do próbki 60 dnia, ale nie do próbki z 12 dnia. Panel C pokazuje stosunki średnich intensywności fluorescencji (MFI) CCR5 na prawidłowych komórkach T CD8 + dawcy, wyrażone jako stosunek MFI między każdym warunkiem doświadczalnym i jego kontrolą medialną. Surowica uzyskana od sześciu pacjentów w dniu 12 na najniższym poziomie (przed podaniem leku) lub szczytowym (3 lub 4 godziny po podaniu) znosiła internalizację CCR5 przez CCL5. Surowica uzyskana w dniu 60 i pożywka kontrolna nie wywierała hamującego wpływu na internalizację CCR5 przez CCL5, który został skutecznie zablokowany przez dodanie nadmiaru marawiroku (1 mM). Gwiazdki oznaczają P <0,01 w sparowanym dwustronnym t-teście. Podobne wyniki zaobserwowano dla komórek CD4 +. Panele B i D pokazują wyniki eksperymentów chemotaksji, w których normalne komórki jednojądrzaste krwi obwodowej dawcy były zawieszone przez godzinę w surowicy od pacjentów otrzymanych w dniu 0 (najniższy poziom marawiroksu lub poziomy szczytowe) i w dniu 60 (od marawiroku). Komórki następnie migrowały w odpowiedzi na 100 nM CCL5 lub medium kontrolnego. Współczynniki chemotaksji reprezentują liczbę migrujących komórek CD3 + ze stymulacją CCL5 podzieloną przez liczbę komórek w próbce kontrolnej. Panel B pokazuje mapę cieplną stosunków chemotaksji w dniu 0 i dniu 60, wykazując konsekwentne hamowanie chemotaksji wywołanej przez CCL5 u pacjentów otrzymujących marawirok (w dawce 300 mg dwa razy na dobę). Panel D pokazuje stosunki chemotaksji dla pierwszych sześciu pacjentów, którzy otrzymali marawirok, wykazując hamowanie chemotaksji indukowanej przez CCL5 na poziomie maksymalnym i minimalnym marawiroku, w porównaniu z tymi w dniu 60. Gwiazdka wskazuje P <0,01 w sparowanym dwustronnym t -test. Dodanie mM marawiroku zmniejszyło stosunek chemotaksji tylko w dniu 60. Paski I wskazują błędy standardowe. Aby upewnić się, że antichemotaktyczne działanie marawiroku zostało zachowane in vivo, przetestowaliśmy zdolność surowicy od leczonych pacjentów do zahamowania internalizacji CCR5 i chemotaksji. Próbki surowicy od wielu punktów czasowych w stanie ustalonym w dniu 12 znosiły indukowaną przez CCL5 internalizację CCR5 w prawidłowych komórkach T dawcy (Figura 3A i 3C). Jako kontrolę, przetestowaliśmy surowicę każdego pacjenta po 60 dniach (30 dni po ostatniej dawce marawiroku) i obserwowaliśmy pełne odzyskanie internalizacji CCR5 wywołanej CCL5 w tym punkcie czasowym.
Następnie testowaliśmy pojemność surowicy od leczonych pacjentów otrzymanych w dniu 0, aby zahamować chemotaksję limfocytów in vitro. Poprzez inkubację prawidłowych komórek T dawcy w surowicy pacjentów, a następnie umożliwienie migracji komórek w komorze Boydena, stwierdziliśmy, że chemotaksja wywołana przez CCL5 była znacznie osłabiona przez surowicę uzyskaną w dniu 0 w porównaniu z dniem 60 (Figura 3B i 3D).
Dyskusja
W badaniu tym stwierdziliśmy, że marawirok jest biologicznie aktywny jako inhibitor chemotaksji limfocytów zarówno in vitro, jak i in vivo
[patrz też: heparizen, wyszukiwarka kodów icd 10, staloral 300 cena ]

Powiązane tematy z artykułem: heparizen staloral 300 cena wyszukiwarka kodów icd 10