Blinatumomab w porównaniu z chemioterapią w przypadku zaawansowanej ostrej białaczki limfoblastycznej ad 7

Dla kluczowego punktu końcowej skuteczności w przeżyciu bez zdarzeń, 6-miesięczne dane szacunkowe wynosiły 31% w blinatumomabie i 12% w grupie otrzymującej chemioterapię, a współczynnik ryzyka nawrotu po uzyskaniu całkowitej remisji z pełną, częściową lub niepełną odzysk hematologiczny lub zgon wynosił 0,55 (95% CI, 0,43 do 0,71, P <0,001) (Figura 1C). Allogeniczny przeszczep komórek macierzystych
W sumie 24% pacjentów w grupie blinatumomabu i 24% pacjentów w grupie otrzymującej chemioterapię przeszło allogeniczny przeszczep komórek macierzystych, w tym odpowiednio 14% i 9% pacjentów, którzy osiągnęli remisję bez stosowania innego leczenia; 3% i 4% pacjentów, którzy osiągnęli remisję za pomocą interwencyjnego leczenia przeciwnowotworowego; 1% pacjentów w każdej grupie, u których wystąpił nawrót po osiągnięciu pełnej remisji z pełnym, częściowym lub niepełnym odzyskiem hematologicznym; oraz 6% i 10% pacjentów, którzy nie osiągnęli całkowitej remisji z pełnym, częściowym lub niepełnym odzyskiem hematologicznym. Wśród pacjentów, którzy uzyskali całkowitą remisję z pełnym, częściowym lub niepełnym wyrównaniem hematologicznym i którzy przeszli allogeniczny przeszczep komórek macierzystych, 10 z 38 pacjentów (26%) w grupie blinatumomabu i 3 z 12 pacjentów (25%) w grupie otrzymującej chemioterapię zmarł podczas mediany okresu obserwacji odpowiednio 206 i 279 dni.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane Zdarzenia niepożądane zgłaszano u 99% pacjentów w każdej grupie leczenia (Tabela 3 i Tabela S4 w Dodatku uzupełniającym). Poważne działania niepożądane odnotowano u 62% pacjentów w grupie otrzymującej blinatumomab iu 45% w grupie otrzymującej chemioterapię (Tabela 3 i Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym). Po skorygowaniu o ekspozycję na leczenie częstość zdarzeń w przypadku poważnych zdarzeń niepożądanych wynosiła 349,4 na 100 pacjento-lat w grupie otrzymującej blinatumomab i 641,9 na 100 pacjento-lat w grupie otrzymującej chemioterapię. Zgłaszające się zdarzenia niepożądane odnotowano u 19% pacjentów w grupie otrzymującej blinatumomab iu 17% pacjentów w grupie otrzymującej chemioterapię (Tabela 3). Do krytycznych zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły u co najmniej 1% pacjentów w obu grupach leczenia, była posocznica (ośmiu pacjentów [3%] w grupie leczonej blinatumomabem i czterech pacjentów [4%] w grupie otrzymującej chemioterapię), wstrząs septyczny (sześciu pacjentów [2 %] i brak pacjentów, odpowiednio), niewydolność wielonarządowa (3 pacjentów [1%] i brak pacjentów), niewydolność oddechowa (jeden pacjent [<1%] i dwoje pacjentów [2%]) i bakteriemia (brak pacjentów i dwóch pacjentów [2%]). Badacze uznali śmiertelne zdarzenia niepożądane za związane z leczeniem za pomocą blinatumomabu lub chemioterapii u ośmiu pacjentów (3%) i ośmiu pacjentów (7%), odpowiednio.
Zdarzenia niepożądane stopnia 3. lub wyższego odnotowano u 87% pacjentów w grupie otrzymującej blinatumomab iu 92% pacjentów w grupie otrzymującej chemioterapię (Tabela 3). Częstość występowania 3. stopnia lub wyższych zdarzeń, które zostały sklasyfikowane jako neutropenia lub zakażenie, była niższa w przypadku blinatumomabu niż w chemioterapii; natomiast zdarzenia neurologiczne klasy 3 lub wyższej występowały z podobną częstością w obu grupach (Tabela 3 oraz Tabela Częstość przerwania leczenia z powodu jakiegokolwiek zdarzenia niepożądanego wynosiła 12% w grupie otrzymującej blinatumomab i 8% w grupie otrzymującej chemioterapię, w tym odpowiednio 4% i 1%, z powodu zdarzenia neurologicznego i 1% i 0% z powodu uwolnienia cytokiny. zespół
[patrz też: tłuszczak na plecach, mikroangiopatia, wole guzowate tarczycy ]

Powiązane tematy z artykułem: mikroangiopatia tłuszczak na plecach wole guzowate tarczycy