Randomizowane badanie dwustronnych i pojedynczych przeszczepów tętniczo-klatki piersiowej ad 5

Wyniki kliniczne i zdarzenia niepożądane w 5 roku. Rysunek 2. Rycina 2. Pierwotny wynik śmierci z dowolnej przyczyny i złożonego wyniku śmierci z dowolnej przyczyny, zawału mięśnia sercowego lub udaru.Panel A pokazuje odsetek zgonów z dowolnej przyczyny w wieku 5 lat, a panel B – współczynnik zgonu z dowolnej przyczyny, zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu po 5 latach. Współczynniki zagrożenia wykorzystują grupę pojedynczych przeszczepów jako kontrolę. Wstawki pokazują te same dane na powiększonej osi y. Łącznie 5,1% uczestników badania (159 uczestników, w tym 84 w grupie dwustronnego przeszczepu i 75 w grupie z pojedynczym przeszczepem) miało nieznany status życiowy po 5 latach z powodu utraty obserwacji lub wycofania się z badania, chociaż przyczyniają się do analizy średnio 3,0 lat obserwacji (ryc. 1). Po 5 latach obserwacji odnotowano 134 przypadki śmierci (8,7%) w grupie z obustronnym przeszczepem i 130 zgonów (8,4%) w grupie z pojedynczym przeszczepem (współczynnik ryzyka z grupą pojedynczego przeszczepu jako grupą kontrolną w całym teście, 1,04; 95% przedział ufności [CI], 0,81 do 1,32; P = 0,77) (tabela 2 i wykres 2A). Wyniki były podobne po dostosowaniu do wieku, płci, stanu cukrzycy i frakcji wyrzutowej (współczynnik ryzyka, 1,03, 95% CI, 0,81 do 1,32, P = 0,80).
W przypadku zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zawału mięśnia sercowego lub udaru, wystąpiło 189 (12,2%) w grupie dwustronnego przeszczepu i 198 zdarzeń (12,7%) w grupie pojedynczego przeszczepu (współczynnik ryzyka, 0,96; 95% CI 0,79 do 1,17, P = 0,69) (tabela 2 i figura 2B). Wyniki poszczególnych składników tego wyniku przedstawiono w Tabeli 2; nie było istotnych różnic między obiema grupami. Około połowa zgonów została sklasyfikowana jako choroba sercowo-naczyniowa, a współczynnik ryzyka był podobny do tego w analizie śmiertelności ogólnej (tabela S3 w dodatku uzupełniającym).
Rysunek 3. Rycina 3. Analiza zgonu z dowolnej przyczyny. Pionowa linia przerywana wskazuje stosunek ryzyka dla całej populacji, a diament zawiera współczynnik ryzyka z 95% przedziałami ufności. Współczynniki zagrożenia wykorzystują grupę pojedynczych przeszczepów jako kontrolę. Brak danych w następujący sposób: rodzaj operacji dla 8 pacjentów w grupie pojedynczego przeszczepu i dla 16 osób w grupie dwustronnego przeszczepu; zastosowanie przeszczepu promieniowo-tętniczego odpowiednio dla 7 i 14; liczba przeszczepów odpowiednio dla 7 i 14; frakcja wyrzutowa odpowiednio dla 44 i 43. Ogólna wartość P służy do porównania obu grup.
Skorygowana analiza umieralności z dowolnej przyczyny w przeliczeniu na protokół wykazała współczynnik ryzyka równy 1,01 (95% CI, 0,78 do 1,31) w grupie dwustronnego przeszczepu w porównaniu z grupą pojedynczego przeszczepu; w analizie potraktowanej analogicznie współczynnik ryzyka wynosił 0,98 (95% CI, 0,76 do 1,26) (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Analizy podgrup nie wykazały żadnych dowodów znaczących interakcji (rys. 3).
Częstość rekonstrukcji rany poprzecznej wynosiła 1,9% w grupie z obustronnym przeszczepem, w porównaniu z 0,6% w grupie pojedynczego przeszczepu (ryzyko względne, 2,91, 95% CI, 1,42 do 5,95, P = 0,002) (tabela 2), a wszystkie te wydarzenia miały miejsce w pierwszym roku po operacji. Powikłania związane z raną mostkową występowały u około dwukrotnie większej liczby pacjentów w grupie z obustronnym przeszczepem, podobnie jak w grupie z pojedynczym przeszczepem, podczas gdy częstość występowania poważnych krwawień i potrzeba powtórnej rewaskularyzacji były podobne w obu grupach; częstość powtórnej rewaskularyzacji wynosiła nieco ponad 6% w każdej grupie (tabela 2)
[patrz też: staloral 300 cena, urogran, mikroangiopatia ]

Powiązane tematy z artykułem: mikroangiopatia staloral 300 cena urogran