Dwie fazy 3 próby Dupilumabu i placebo w atopowym zapaleniu skóry ad 5

Dla ciągłych punktów końcowych traktowaliśmy dane, które zostały zebrane po użyciu leku ratunkowego jako brakujące, a następnie wykonaliśmy wielokrotne przypisywanie brakujących danych z wykorzystaniem algorytmu Monte Carlo z łańcuchem Markowa i modelu regresji do generowania wielu kompletnych zestawów danych za każdym razem punkt. Następnie wykorzystaliśmy analizę kowariancji (ANCOVA) do oceny zestawów danych, z modelem obejmującym przypisane leczenie, czynniki stratyfikacji (region i nasilenie choroby) oraz odpowiednie wartości bazowe. Następnie wyniki połączono w celu wygenerowania danych statystycznych. Wykonaliśmy trzy wcześniej określone analizy wrażliwości dla wyników binarnych za pomocą testu Cochrana-Mantela-Haenszela, z różnymi metodami radzenia sobie z brakującymi danymi. W pierwszej analizie wrażliwości pacjenci, którzy otrzymali leczenie ratunkowe lub wycofali się z badania, zostali uznani za nie mających odpowiedzi, a inne brakujące wartości zostały przypisane za pomocą metody przeniesienia ostatniej obserwacji. W drugiej analizie wrażliwości uwzględniliśmy wszystkie obserwowane wartości, niezależnie od zastosowania leku ratunkowego, u pacjentów, którzy mieli brakujące dane traktowane jako bez odpowiedzi. W trzeciej analizie wrażliwości uwzględniliśmy wszystkie obserwowane wartości, niezależnie od zastosowania leków ratunkowych, bez przypisywania brakujących danych.
Przeprowadziliśmy z góry określone analizy wrażliwości dla ciągłych punktów końcowych, stosując następujące metody, aby uwzględnić brakujące dane: wielokrotne imputacje, w których uwzględniono wszystkie obserwowane dane, niezależnie od stosowania leków ratunkowych; zastosowanie modelu powtarzalnych pomiarów z efektem mieszanym, z danymi zebranymi po zastosowaniu leku ratunkowego traktowanego jako brak; traktowanie danych, które zostały zebrane po użyciu leku ratunkowego jako braku, a następnie metoda ostatniej obserwacji i ANCOVA; traktowanie danych, które zostały zebrane po użyciu leku ratunkowego jako braku, a następnie metoda najgorszej obserwacji i ANCOVA; i ANCOVA we wszystkich obserwowanych wartościach bez imputacji. (Dodatkowe metody statystyczne podano w dodatkowym dodatku).
Aby kontrolować ogólny wskaźnik błędów typu I na poziomie 0,05 dla pierwszorzędowych i drugorzędowych punktów końcowych dla różnych schematów dawkowania, wykorzystano poziom istotności równy 0,025 dla porównania każdej dawki dupilumabu z placebo zgodnie z wcześniej określoną hierarchiczną kolejnością. Jeśli nie było znaczących różnic między grupami dla określonego punktu końcowego, testowanie zatrzymywałoby się w tym punkcie końcowym. Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Nie badano znaczenia różnic między grupami dawek.
Wyniki
Pacjenci Trial
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów na początku badania. W sumie 671 pacjentów było randomizowanych w SOLO i 708 w SOLO 2 (ryc. S1 i S2 w dodatkowym dodatku). Grupy z randomizacją były dobrze zbilansowane pod względem cech podstawowych (tabela i tabela S2 w dodatkowym dodatku). Około połowa wszystkich pacjentów miała umiarkowane atopowe zapalenie skóry (wynik IGA, 3), a połowa z ciężkim atopowym zapaleniem skóry (wynik IGA, 4). W każdej z grup wystąpiła mediany około 50% powierzchni ciała pacjenta (Tabela 1)
[więcej w: cynaryzyna, proktis m opinie, mikroangiopatia ]

Powiązane tematy z artykułem: cynaryzyna mikroangiopatia proktis m opinie