Długoterminowe wyniki zamknięcia otworu nosowego otworu patentowego lub leczenia po udarze mózgu ad 6

W analizie współzmiennej zależnej od czasu interakcja między czasem a efektem leczenia nie była znacząca (P = 0,64), co wskazywało, że założenie dotyczące proporcjonalnych zagrożeń było prawidłowe. Wyniki analiz pierwotnego punktu końcowego, które były oparte na danych dostępnych w czasie każdego indywidualnego blokowania bazy danych badania, podsumowano w tabeli S6 w dodatkowym dodatku. Analiza, która dostosowała się do trzech podstawowych zmiennych, które zastosowano do stratyfikacji randomizacji (miejsce badania, planowany schemat przeciwzakrzepowy, jeśli pacjent miał zostać losowo przydzielony do grupy medycznej, oraz obecność lub brak tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej) wykazało wyniki podobne do tych z nieskorygowanej analizy (współczynnik ryzyka, 0,51, 95% CI, 0,27 do 0,96, P = 0,04). W wielorakiej analizie imputacji z korektą współzmienną współczynnik ryzyka dla udaru niedokrwiennego z zamknięciem PFO w porównaniu do terapii medycznej wyniósł 0,50 (95% CI, 0,28 do 0,87, P = 0,02). W wielorakiej analizie imputacji z systematyczną zmianą współczynnika ryzyka dla pacjentów, którzy wycofali się z badania, w porównaniu z pacjentami, którzy kontynuowali badanie, kiedy wskaźnik zdarzeń w grupie medycznej podczas okresów cenzurowanych był przewidywany jako taki w obserwowanych okresach Częstotliwość zdarzeń w grupie zamknięcia PFO w okresach ocenzurowanych musiała być ponad 1,5-krotnie większa niż częstotliwość zdarzeń w obserwowanych okresach, w których zanotowano zanik nominalnej istotności statystycznej (sekcja tekstowa S4 w dodatkowym dodatku).
Gdy zastosowano algorytm ASCOD w celu sklasyfikowania nawracających udarów niedokrwiennych, u 13 z 46 pacjentów (28,3%), u których wystąpił nawracający udar niedokrwienny, wystąpił udar związany z mechanizmem, który uznano za niezwiązany z PFO i 33 (71,7%). ) miał udar nieokreślonej przyczyny (patrz Tabela S7 Dodatku Uzupełniającego w celu uzyskania pełnego wykazu ustalonych mechanizmów udaru). Odsetek pacjentów, u których wykonano różne rodzaje powtórnej diagnostycznej oceny nawrotu udaru niedokrwiennego nie różnił się istotnie pomiędzy grupą zamknięcia PFO a grupą leczniczą (Tabela S8 w Dodatku uzupełniającym). Nawracający udar niedokrwienny nieokreślonego mechanizmu wystąpił u 10 pacjentów z grupy zamknięcia PFO w porównaniu z 23 pacjentami z grupy leczniczej, dając odpowiednio 0,32 zdarzenia na 100 pacjento-lat i 0,86 zdarzenia na 100 pacjento-lat (współczynnik ryzyka, 0,38; 95% CI, 0,18 do 0,79; P = 0,007) (Figura 1B). Natomiast częstość nawrotowych udarów niedokrwiennych określonego mechanizmu wynosiła 0,25 zdarzenia na 100 pacjento-lat w grupie zamykającej PFO i 0,19 zdarzenia na 100 pacjento-lat w grupie leczniczej (współczynnik ryzyka 1,34; 95% CI, 0,44 do 4,11; P = 0,60).
Oba wcześniej zdefiniowane drugorzędne kliniczne punkty końcowe pierwotnego okresu badania również analizowano pod kątem przedłużonego okresu obserwacji. W analizie częstości powracającego kryptogennego udaru niedokrwiennego lub wczesnej śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych, w sumie 12 takich zdarzeń miało miejsce w populacji, która miała zamiar leczyć w tym okresie; wszystkie były udarami niedokrwiennymi, które po szerokich powtórnych testach uznano za kryptogenne na podstawie klasyfikacji TOAST: zdarzenie wystąpiło w grupie zamknięcia PFO, a 11 zdarzeń wystąpiło w grupie medycznej terapii (współczynnik ryzyka, 0,08; % CI, 0,01 do 0,58; P = 0,01)
[podobne: dicoman junior, mikroangiopatia, cynaryzyna ]

Powiązane tematy z artykułem: cynaryzyna dicoman junior mikroangiopatia